Algemene Voorwaarden Aloha Events

Artikel 1: Algemene voorwaarden

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2: De offerte

2.1
Aan offertes van Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.2
Een gemaakte offerte is 14 dagen geldig tenzij expliciet anders vermeld.

2.3
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht kosteloos te herroepen. Indien dit zich voordoet is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen. 

2.4
Opdrachtnemer behoudt zich het recht,  voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

2.5
Alle in de offerte en website aangeboden prijzen zijn excl. BTW.

Artikel 3.  Overeenkomst en betaling 

3.1
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever schriftelijk een boekingsopdracht geeft tot het voorbereiden van een programma door de opdrachtnemer en deze door de opdrachtnemer wordt geaccepteerd en bevestigd.

3.2
Na ontvangst van de boekingsopdracht en indien geaccepteerd, stuurt de opdrachtnemer een bevestiging en een factuur. Deze factuur dient binnen 21 dagen en uiterlijk 72 uur voor aanvang van het te organiseren arrangement voldaan te zijn.

3.3
Afhankelijk van de details van het arrangement kan van punt 3.2 worden afgeweken. Indien dit het geval is wordt dit in de offerte en boekingsbevestiging vermeld.

3.4
Bij niet tijdige voldoening van te betalen facturen is  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In een dergelijk situatie kan opdrachtnemer de wettelijke handelsrente alsmede buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bovenop het reeds verplichte bedrag.

Artikel 4. Wijziging en annulering

4.1.
 Verzoeken tot wijzigingen of annulering door de opdrachtgever dienen schriftelijk te gebeuren. Een wijziging of annulering dient te allen tijde door de opdrachtnemer schriftelijk goedgekeurd te worden. 

4.2
Binnen 14 dagen na opdrachtbevestiging -maar uiterlijk tot 3 dagen voor aanvang van het arrangement- kan opdrachtgever zonder extra kosten annuleren. Reeds gedane betalingen zullen worden terugbetaald eventueel verminderd met de volgende kosten indien zij direct betrekking hebben tot het arrangement.

  1. Annuleringskosten van 3e partijen
  2. Kosten afname diensten en producten van 3e partijen indien annulering of restitutie niet mogelijk is.

4.3
In geval van annulering later dan 14 dagen na opdrachtbevestiging maar voor 3 dagen voor aanvang van het arrangement, wordt 25% annuleringskosten in rekening gebracht bovenop de eventuele kosten gemaakt bij andere partijen zoals vermeld in artikel 4.2

4.4
Annuleren korter dan 3 dagen voor aanvang is niet mogelijk. Er vindt dan ook geen vergoeding plaats.

4.5
Het verzetten van een arrangement is in bepaalde gevallen mogelijk. In ieder geval moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Verzoek tot wijziging datum is minimaal 72 uur van te voren gedaan.
  2. De nieuwe datum is maximaal 2 maanden na de oude datum
  3. Het arrangement niet al eerder van datum is gewisseld.

Ook wanneer aan het bovenstaand wordt voldaan behoudt opdrachtnemer zich het recht niet akkoord te gaan met verzetting of voorgestelde nieuwe datum.

Reeds gemaakte kosten en eventuele nieuwe kosten die gepaard gaan met een datumwijziging zijn op kosten van de opdrachtgever. Kosten gemaakt bij derde partijen zoals vermeld in artikel 4.2 worden altijd in rekening gebracht.

4.6
Na het verzetten van een arrangement is annulering niet meer mogelijk. 

4.7
Tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het arrangement kan het aantal deelnemers zonder extra kosten met maximaal 10% naar beneden worden bijgesteld. In dit geval wordt het prijsverschil aan de opdrachtgever terugbetaald eventueel verminderd met de kosten zoals vermeld in artikel 4.2

4.8
Indien het aantal deelnemers bij uitvoering van het arrangement hoger ligt dan vooraf afgesproken, wordt dit gefactureerd tegen het afgesproken bedrag per persoon.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

5.1
Vervoer van, naar en tussen de locatie(s) is niet inbegrepen en is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 

5.2
Indien deelnemer(s) zodanige hinder of overlast veroorzaken dat het voortzetten van het arrangement in alle redelijkheid niet mogelijk is, kan deelnemer(s) van de nog plaats te vinden activiteiten worden uitgesloten. In geval van geweld, intimidatie, extreme hinder of herhaaldelijk niet opvolgen van instructies  behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het gehele arrangement per direct stop te zetten zonder mogelijkheid op compensatie van welke aard dan ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens of als gevolg van een activiteit. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor ongevallen, verlies, diefstal, beschadigingen. Deze verantwoordelijkheid heeft zowel betrekking op schade/letsel ondervonden door de opdrachtgever als schade/letsel toegebracht aan derden.

6.2
 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van goederen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

6.3
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle materialen die door de opdrachtnemer ten tijde van het arrangement aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Opdrachtnemer heeft het recht schade en/of verlies in rekening te brengen.

6.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade,  nalatigheid of onrechtmatig handelen van derde partijen. Hieronder valt ook (het personeel) van dienstverleners die door opdrachtnemer zijn ingeschakeld in verband met het ten uitvoer brengen van haar verplichtingen.

6.5
Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor boetes die het gevolg zijn van handelen, voor, tijdens of na de activiteit, die in strijd zijn met de wet en regelgeving.

Artikel 7: Overmacht

7.1
Onvoorziene omstandigheden die de opdrachtnemer niet aan te rekenen zijn en bovendien van die aard zijn dat de overeenkomst niet redelijkerwijs uitgevoerd kan worden zijn (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, betrokkenheid in een verkeersongeluk), geven de organisator het recht de activiteiten eenzijdig te annuleren zonder recht op schadevergoeding van welke aard dan ook. 

Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 8 Privacy
De wijze waarop wij omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens is opgenomen in onze privacyverklaring.

Artikel 9: COVID 19

9.1
Aloha Events spant zich in om alle evenementen binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Reeds getroffen of nog additioneel te treffen maatregelen zullen met de opdrachtnemer gecommuniceerd worden.

9.2
De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de RIVM richtlijnen door de gasten licht exclusief bij de opdrachtgever. Aloha Events aanvaard geen aansprakelijkheid voor het mogelijk oplopen van COVID 19 tijdens het evenement en de gevolgen hiervan. 

9.3
Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen door gasten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

9.4
In het geval dat het arrangement vanwege COVID 19 niet kan doorgaan, biedt Aloha Events de volgende mogelijkheden aan:

– Verplaatsen van het arrangement binnen 1 jaar

  • Annuleren van arrangement tegen 25% annuleringskosten
  • Annuleringskosten van 3e partijen
  • Kosten afname diensten en producten van 3e partijen indien annulering niet mogelijk is.